Často kladené otázky


Aký je rozdiel medzi horským sprievodcom UIMLA a horským vodcom UIAGM?
Medzinárodný horský sprievodca UIMLA:
Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje k zabezpečeniu postupu sprevádzaných osôb:
a) na turistických značených chodníkoch a trasách a mimo nich bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice UIAA,
b) mimo turistických chodníkov a trás so snehovou prikrývkou na snežniciach a bežeckých lyžiach,
c) na turistických značených chodníkov a trasách so snehovou prikrývkou s použitím lyžiarskeho výstroja.
Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských sprievodcov (UIMLA) so sídlom v Chambéry vo Francúzsku.
Horský sprievodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského sprievodcu UIMLA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka.

Medzinárodný horský vodca UIAGM:
Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu:
a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať len horský vodca, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.
Horský vodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského vodcu UIAGM/IFMGA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka.

Kedy je uzávierka na zasielanie prihlášok na kurz, resp. záväzné vyhlásenie o účasti na vstupnej skúške?
Je to na Vašom rozhodnutí, priebežne dostávame prihlasovacie formuláre, ktoré registrujeme a keď sa nazbiera dostatočný počet uchádzačov, zorganizujeme vstupnú skúšku, na ktorú budú záujemcovia pozvaní e-mailom.

Prečo je cena za kurz taká vysoká?
Cena za kurz odráža náklady spojené so vstupom Slovenska do medzinárodných štruktúr a naše povinnosti platiť členské príspevky a náklady za pravidelné hodnotenie našej organizácie zo strany UIMLA. Na naše kurzy musíme na naše náklady pozývať zahraničných hodnotiteľov, aby dohliadali na dodržiavanie štandardov UIMLA. Okrem toho cena súvisí aj s kvalitou vzdelávania, pričom na jedného lektora pripadá len 5-6 študentov, čo okrem iného korešponduje s pokynmi HZS o vzdelávaní a bezpečnom pohybe v horskom prostredí a to nám nedovoľuje znížiť počet lektorov. Cena kurzu IML  na Slovensku a náklady potrebné pre  úspešné ukončenie vzdelania sú oveľa nižšie, ako absolvovanie kurzu v akejkoľvek inej krajine a následné overovanie kompetencií potrebných  pre vstup do SAHS. Len na základe rozhodnutia správnej rady SAHS môžete dostať IML slovenskú licenciu. Bez slovenskej licencie nie je možné byť registrovaný slovenskými úradmi. 


Je podmienkou, aby účastníci kurzu „Medzinárodný horský sprievodca (IML)“ vedeli lyžovať?
Slovenské  hory sú v zimných mesiacoch často pokryté väčším množstvom snehu. Pohyb po turistických chodníkoch je vtedy najjednoduchší pomocou lyží. V horách Slovenska používanie snežníc nemá tradíciu,  hlavne kvôli strmosti svahov a rôznorodosti snehovej pokrývky. Bezpečnejšie je preto  použitie lyží.  Vzhľadom k týmto okolnostiam, že na Slovensku je pohyb na skialpinistických lyžiach tradičnou súčasťou pohybu v zimných horách a je o túry na lyžiach veľký záujem sme sa po dohode s Národnou asociáciou horských vodcov dohodli, že horskí sprievodcovia UIMLA môžu sprevádzať klientov aj na lyžiach po otvorených značených turistických  chodníkoch a v horských lokalitách, ktoré sú širokej verejnosti v zimnom období sprístupnené bez obmedzenia ako voľné lyžiarske terény. Preto naša organizácia musí na túto činnosť pripraviť svojich budúcich členov a preto budeme zvládnutie základov lyžovania vo voľnom teréne od záujemcov o kurz vyžadovať.
  
Je potrebné absolvovať všetky bloky na splnenie podmienok pre vydanie certifikátu IML?
Áno, ale v prípade neabsolvovania niektorého bloku, môže si účastník kurzu dokončiť chýbajúci blok do ďalšieho otváraného kurzu, čo ale predlžuje čas potrebný na získanie licencie IML. Bloky sú stavané tak, aby boli rovnaké po obsahovej stránke každý rok  a mohli byť absolvovaný aj neskôr.
 
Musím ovládať cudzí jazyk ak chcem byť IML?
Áno. Hlavným predpokladom práce v zahraničí, alebo aj doma so zahraničnými klientmi, ktorých ako medzinárodný horský sprievodca budete sprevádzať,  je ovládanie aspoň jedného svetového, cudzieho jazyka.  

Už mám nejaký kurz urobený, napr. kurz prvej pomoci, som inštruktor VHT, alebo som záchranár so základnou, resp. pozemnou záchranou, alebo som skaut. Musím absolvovať všetky vaše vzdelávacie bloky?
Podmienkou na úspešné dokončenie kurzu IML je absolvovanie všetkých vzdelávacích blokov. Neexistuje výnimka a nie je možné žiadnu časť vzdelávania odpustiť, uznať, resp. nahradiť ju inou skúškou, ktorú už máte absolvovanú. Výhodou tých, ktorí už majú "niečo za sebou" je, že budú mať oproti začiatočníkom určitú výhodu, ale to častokrát ani tak byť nemusí, pretože pracovné postupy sa menia a zaužívané a dlhodobo používané stereotypy môžu byť niekedy na škodu. Preto je najlepšie sa od všetkého počas kurzu odosobniť a prijať rolu IML ako úplne novú skúsenosť.

Môže medzinárodný horský sprievodca sprevádzať teraz aj na Slovensku a môže si na túto činnosť založiť živnosť? 
Áno, horský sprievodca sa po novele zákona 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,  ktorým sa zriadila SAHS ako stavovská organizácia zastrešujúca medzinárodných horských sprievodcov Slovenska môže sprevádzať klientov, ak má platné živnostenské oprávnenie, teda viazanú živnosť na horskú sprievodcovskú činnosť. 

Aký je právny status SAHS a je možné stať sa jej členom?
SAHS je stavovská organizácia, zastrešujúca medzinárodných horských sprievodcov a jej členom sa môže stať občan Slovenska, ktorý splní kritéria vstupnej skúšky, absolvuje celý kurz medzinárodného horského sprievodcu podľa vyhlášky MV SR na získanie odbornej spôsobilosti a úspešne ukončí vzdelávanie skúškami.

Môže, resp. má reálnu šancu stať sa horskou sprievodkyňou aj žena? 
Je síce pravda, že zatiaľ v našich radoch na Slovensku figurujú len muži, ale vo svete je horských sprievodkýň mnoho!!
Budeme veľmi radi, keď sa budú môcťnedzi nás pripojiť.
Sme normálni, rešpektujúci, demokraticky zmýšľajúci ľudia a určite v pohlaví, vierovyznaní, rase, či sexuálnej orientácii nerobíme rozdiely.
Jediné, čo musia aj ženy splniť sú podmienky, ktoré sú platné pre všetkých. Je potom už iba na nich, ako zvládnu vstupné skúšky a či budú schopné celý kurz dokončiť, pretože celý kurz je fyzicky náročný.

Predpoklady na prijatie do kurzu „Medzinárodný horský sprievodca“:
·         Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         Vek minimálne 18 rokov
·         Základné znalosti poskytovania prvej pomoci, pohybu a orientácii v teréne, základy
          určovania počasia
·         Bezúhonnosť – odpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace
·         Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania IML
·         Pravdivo a správne vyplnená prihláška do kurzu IML
·         Zaplatený poplatok 50,- Euro pred začiatkom konania vstupnej skúšky
Vstupná skúška:
Obsahom vstupnej skúšky je preverenie psychickej a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu s dôrazom na bezpečný pohyb v horskom teréne. prebieha formou aktivít v horskom prostredí, kde sa zisťujú základné vedomosti z prvej pomoci a orientácie,  zručnosti z pohybu vo voľnom letnom  a zimnom teréne a pohybu na lyžiach.