História SAHS


Slovenská asociácia horských sprievodcov bola založená v 2.12. 2011.

Založeniu asociácie prechádzali rokovania, ktoré boli potrebné, aby SAHS bola aktívna, funkčná a seriózna organizácia, ktorá sa snaží o zaradenie do medzinárodných štruktúr UIMLA.
 

 • LETO  2011 Pieniny, Tatry   
  Prvé  reálne úvahy o potrebe založenia organizácie, ktorá by zastupovala Slovensko na medzinárodnom poli a stala sa riadnym členom UIMLA. 
 • JESEŇ 2011 Starý Smokovec
  Stretnutie so zástupcami poľskej organizácie UIMLA a rokovanie o možnosti otvorenia štandardného horských sprievodcov kurzu pre členov SAHS, ktorí urobia potrebné kroky a prístupové rokovania na akceptáciu Slovenska ako plného člena UIMLA a na zakomponovanie profesie „horský sprievodca“ do legislatívy. 
   
 • 2.12. 2011 Ždiar
  Založenie slovenskej asociácie horských sprievodcov. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený výbor SAHS a boli prijaté stanovy organizácie. Na sneme sa odsúhlasila účasť zástupcov SAHS na valnom zhromaždení UIMLA, ktoré sa konalo v bulharskej Sofii. Na schôdzi bolo navrhnuté smerovanie vzniknutej organizácie doma i v zahraničí. 
   
 • 12.12.2011 Tatranská Lomnica
  Neformálne stretnutie aktívnych zástupcov ešte nevzniknutej slovenskej asociácie, zástupcu národnej asociácie horských vodcov a Charlesa  Lehmanna - sekretára medzinárodnej organizácie UIMLA. Na stretnutí sa dohodol  prípadný postup slovenskej strany a navzájom sa dohodli alternatívy budúcej spolupráce.
   
 • 28.1.2012 Zakopane (Poľsko)
  Vstupná skúška do kurzu medzinárodných horských sprievodcov UIMLA. Vstupnej skúšky, ktorá pozostávala z praktickej a teoretickej časti, sa úspešne zúčastnilo 13 záujemcov o kurz.
   
 • 26.-30.3.2012  Vysoké Tatry, Slovenský Raj
  Prebieha oficiálny zimný kurz ašpirantov na medzinárodného horského sprievodcu. Predmetom kurzu je teoretická a praktická časť. Dôraz je kladený na zimné prostredie a zimné disciplíny.
   
 • 12.-13.5.2011 Sofia (Bulharsko)
  Prvá účasť SAHS na medzinárodnej úrovni. Na valnom zhromaždení UIMLA zástupcovia slovenskej asociácie predstavili slovenskú asociáciu horských sprievodcov a informovali zástupcov zúčastnených krajín o situácii na Slovensku. Zúčastnené krajiny informovali o cieľoch a zámeroch slovenskej organizácie SAHS. Slovensko, ako krajina a aj ako slovenská asociácia, boli predstavené prezentáciou, ktorá bola veľmi kladne prijatá členskými krajinami UIMLA. Slovenska asociácia bola prijatá za kandidátsku krajinu. Na tomto zhromaždení bola za riadnu členskú krajinu UIMLA prijatá Česká republika.
   
 • 8. - 10.11.2012 Provaglio d'Iseo (Taliansko)
  Druhé valné zhromaždenie sa uskutočňuje v podhorí talianskych Dolomitov. Na programe je rokovanie o platforme UIMLA, ktorá je záväzná pre všetky krajiny. Prijatiu tohto dokumentu predchádzala dlhodobá práca medzinárodnej organizácie. Na tomto valnom zhromaždení boli za plných členov UIMLA prijaté Peru a Chorvátsko. Obidve krajiny splnili všetky úlohy potrebné k prijatiu za riadneho člena UIMLA. Zástupcovia slovenskej asociácie informovali o situácii na Slovensku, o našich aktivitách. Slovenská asociácia horských sprievodcov bola prijatá za ašpirantskú krajinu UIMLA, druhý krok k prijatiu za plného člena.
   
 • 8.-13.10.2012 Vysočina (Česká republika)
  Po dohode s poľskou stranou a výborom UIMLA sa letný kurz uskutočňuje v Českej republike v Žďarských vrchoch na Vysočine. Na kurze boli prebraté a odprezentované predmety letného kurzu. Na záver bolo urobené teoretické a praktické preskúšanie všetkých účastníkov. Po prvý krát v histórií UIMLA kurz vzdelávali dve krajiny.
   
 • 8.-11.4.2013 Vysoké Tatry
  Zimné hodnotenie SAHS pre potreby UIMLA. V uvedených dňoch prebehlo vo Vysokých Tatrách zimné hodnotenie inštruktorov SAHS, ktorí budú v budúcnosti vzdelávať ašpirantov na prácu medzinárodného horského sprievodcu počas vlastných kurzov. Hodnotitelia UIMLA prišli z Poľska a z Veľkej Británie a výstupom z ich pozorovania bola správa, ktorá bude mať rozodujúce slovo spolu s letným hodnotením pri rozhodovaní o prijatí Slovenska do UIMLA.
   
 • 4.-10.10.2013 Vysoké Tatry
  Letné hodnotenie SAHS pre potreby UIMLA.V tomto termíne bolo vo Vysokých Tatrách letné hodnotenie členov SAHS, kvalifikovaných pre prácu inštuktorov pre kurz medzinárodného horského sprievodcu. Hodnotitelia UIMLA prišli z Holandska a z Veľkej Británie, a tak ako pri zimnom hodnotení, aj toto hodnotenie bolo ukončené správou, ktorá bude rozodovať  pri rozhodovaní o prijatí Slovenska do UIMLA.
   
 • 8.-10.11.2013 Bansko (Bulharsko)
  Valné zhromaždenie členských krajín UIMLA v bulharsko horskom stredisku Bansko. To je situované v severovýchodnej časti Bulharska. Pre slovenskú asociáciu horských sprievodcov je stretnutie dôležité z hľadiska prístupových rokovaní.
  Po úspešnom absolvovaní zimného a letného hodnotenia sú pre nás dvere do medzinárodných štruktúr otvorené. Ešte ale neboli pred
  Hlasovať o prijatí Slovenska za plného člena UIMLA sa bude 4. - 6.4.2014 na nasledujúcom valnom zhromaždení v Českej republike.
   
 • 3. - 5.4.2014 Praha (Česká republika) 
  Hlasovaním členských krajín boli na tomto zasadnutí prijatí Argentína a Nemecko za plných členov UIMLA. 
  Po absolvovaní nákladných zimných a letných hodnotení našich lektorov, odprezentovaní všetkých hodnotení zo strany technickej hodnotiacej komisie UIMLA a odporúčaní prijatia Slovenska za plného člena UIMLA prebehlo hlasovanie členských krajín, kde sa dve z 15 krajín bezdôvodne vyjadnili záporne k nášmu prijatiu a to stačilo na to, aby zablokovali naše prijatie, čím sa hlasovanie odsunulo na jesenné zasadanie UIMLA v Poľsku. 
 • 12. - 13.6.2014 Vysočina (Česká republika) 
  Na základe vyžiadania si francúzskej delegácie UIMLA sme museli ukázať v rámci dodatočného hodnotenia inštruktorov SAHS niektoré techniky a zručnosti, ktoré neboli pred hodnotiteľmi prezentované počas letného a zimného hodnotenia, resp. boli vyžiadané dodatočne radou UIMLA.
  Vzhľadom k tomu, že celý hodnotiaci proces bol mimoriadne nákladný pre slovenskú asociáciu, "postassessment" absolvovali na náklady medzinárodnej organizácie UIMLA, za podpory českej asociácie IML, ktorá túto časť hodnotenie hostila. 
   
 • 13. - 16.11.2014 Zakopane (Poľsko)
  Valné zhromaždenie členských krajín UIMLA sa koná u našich susedov. 
  Slovenská asociácia horských sprievodcov sa 15.11.2014 stala plným členom UIMLA.
  Za necelé tri roky sa nám podarilo to, na čo niektoré krajiny ešte len čakajú a sme na to aj dostatočne hrdí. Veríme, že budeme vychovávať takých medzinárodných horských sprievodcov, ktorí budú robiť len dobré meno Slovensku a UIMLA. Na tomto mieste sa musíme poďakovať všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k úspešnému nasmerovaniu SAHS do pokojných a bezpečných vôd medzinárodnej spolupráce.